Det är vår tro att Bibeln är Guds ord. Men mellan Bibelns pärmar finns inte bara Guds tilltal till oss människor, utan även en rik skatt av Gudsfolkets böner som kan få bli vårt tilltal till Gud.

Om man tycker det är svårt att finna ord när man vänder sig till Gud, finns det rik inspiration till bön att hämta i Bibeln. Här har vi samlat ett urval av böner ur Bibeln som du kan använda.

Bön för de kristna i Korint
 
Jag tackar alltid min Gud för er,
för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus.
 
Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt,
eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er.
Därför saknar ni inte någon nådegåva,
medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.
 
Han skall också styrka er ända till slutet,
så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.
Gud är trofast som har kallat er till gemenskap
med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.
(1 Kor 1:4-9)
 
 
Bön till barmhärtighetens Fader
 
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader,
barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
han som tröstar oss i all vår nöd,
så att vi kan trösta dem som är i nöd
med den tröst vi själva får av Gud.
Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss,
så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.
(2 Kor 1:3-5)
 
 
Bön för de kristna i Efesos
 
Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus
och er kärlek till alla de heliga,
upphör jag inte att tacka Gud för er
när jag nämner er i mina böner.
 
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader,
skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande,
så att ni får en rätt kunskap om honom.
 
Jag ber att era hjärtan skall upplysas,
så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till
och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror,
därför att hans väldiga kraft är verksam.
(Ef 1:15-19)
 
 
En andra bön för de kristna i Efesos
 
Därför böjer jag mina knän för Fadern,
han från vilken allt vad Fader heter
i himlen och på jorden har sitt namn.
Jag ber att han i sin härlighets rikedom
skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,
och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan
och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
 
Ni skall då tillsammans med alla de heliga
kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet
och lära känna Kristi kärlek,
som går långt utöver vad någon kan förstå.
Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
 
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker,
genom den kraft som mäktigt verkar i oss,
honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus,
genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.
(Ef 3:14-21)
 
 
Bön för de kristna i Filippi
 
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er.
Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje,
eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet
från första dagen ända till nu.
Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er
också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag…
 
Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda
och leda er fram till insikt och klart omdöme,
så att ni kan avgöra vad som är rätt
och vara rena och fläckfria på Kristi dag,
rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger,
Gud till ära och pris.
(Fil 1:3-6, 9-11)
 
 
Bön för de kristna i Kolosse
 
Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader,
när vi ber för er.
Vi har hört om er tro i Kristus Jesus
och om den kärlek ni har till alla de heliga,
på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen…
 
Från den dag vi hörde om det,
har vi därför inte upphört att be för er.
Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja,
med all andlig vishet och insikt,
så att ni kan leva värdigt Herren
och i allt behaga honom,
när ni bär frukt i alla slags goda gärningar
och växer till i kunskapen om Gud.
 
Hans härlighets makt skall då styrka er
och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.
Med glädje skall ni då tacka Fadern,
som har gjort er värda att få del i det arv
som de heliga har i ljuset.
(Kol 1:3-5, 9-12)
 
 
Bön för de kristna i Thessalonike
 
Vi tackar alltid Gud för er alla
när vi nämner er i våra böner,
ty inför vår Gud och Fader
tänker vi ständigt på er gärning i tron,
ert arbete i kärleken
och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.
Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud…
 
Hur skall vi tillräckligt kunna tacka Gud
för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud?
Natt och dag ber vi mycket ivrigt
om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro.
Måtte vår Gud och Fader själv
och vår Herre Jesus leda vår resväg till er.
Och må Herren låta er växa till
och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor,
så som även vår kärlek till er gör,
så att han styrker era hjärtan
och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader,
när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.
(1 Tess 1:2-4, 3:9-13)
 
 
En andra bön för de kristna i Thessalonike
 
Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder.
Och det har vi goda skäl till,
eftersom er tro växer till så starkt
och den kärlek ni alla hyser till varandra
blir allt större hos var och en av er…
 
Och därför ber vi alltid för er,
att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse
och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron,
så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er
och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.
(2 Tess 1:3, 11-12)
 
 
Bön för Filemon
 
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner,
eftersom jag hör om din kärlek och din tro,
din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga.
Min bön är att din gemenskap med oss i tron
skall visa sig verksam och ge en klar insikt
om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus.
(Filem 4-6)

Herdepsalmen

Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han styrker min själ,
han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 

Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont,
för du är med mig,
din käpp och stav, de tröstar mig.

Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över.
Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar,
och jag ska bo i Herrens hus för evigt.

(Ps 23, herdepsalmen, reviderad version)

 

Herrens bön (Fader vår)

Vår Far, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 

Ge oss idag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
så som vi förlåter dem som har skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse,
utan fräls oss från det onda,
för riket är ditt, och makten och härligheten i evighet.
Amen.

(Matt 6:9-13, Herrens bön, förslag till reviderad version)

 

Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss!
(Ps 4:7)
 
Förbarma dig över mig, Herre, jag är kraftlös.
(Ps 6:2)
 
Se mig, svara mig, Herre min Gud!
(Ps 13:4)
 
Du är min Herre, jag har inget gott utom dig.
(Ps 16:2)
 
Du visar mig livets väg.
(Ps 16:11)
 
Förlåt mina hemliga brister.
(Ps 19:13)
 
Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre.
(Ps 19:15)
 
Var inte långt ifrån mig, för nöden är nära och ingen hjälpare finns.
(Ps 22:12)
 
Herren är min herde, mig ska inget fattas.
(Ps 23:1)
 
Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont,
för du är med mig.
(Ps 23:4)
 
Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.
(Ps 25:4)
 
Se mitt lidande och min nöd.
(Ps 25:18)
 
HERREN är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta?
(Ps 27:1)
 
Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land.
(Ps 27:13)
 
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt.
(Ps 31:2)
 
Du ser mitt lidande och tar hand om min själ i nöden.
(Ps 31:8)
 
Både människor och djur räddar du, Herre.
(Ps 36:6)
 
Jag väntar på dig, Herre. Du ska svara, Herre min Gud.
(Ps 38:16)
 
Jag är en främling hos dig, en gäst som alla mina fäder.
(Ps 39:13)
 
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?
(Ps 42:3)
 
Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.
(Ps 46:2)
 
Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
(Ps 51:8)
 
Herre, öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov.
(Ps 51:17)
 
Bara hos Gud har min själ sin ro.
(Ps 62:2)
 
Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig.
(Ps 63:2)
 
Min själ håller sig tätt intill dig, din högra hand stöder mig.
(Ps 63:9)
 
Salig är den som du utväljer, som får komma dig nära.
(Ps 65:5)
 
Låt oss mättas av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.
(Ps 65:5)
 
En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra .
(Ps 84:11)
 
Visa mig, HERRE, din väg. Jag vill vandra i din sanning.
(Ps 86:11)
 
Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.
(Ps 90:12)
 
Mätta oss med din nåd när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
(Ps 90:14)
 
Hur stora är inte dina verk, Herre, hur djupa dina tankar!
(Ps 92:6)
 
Salig är den du tillrättavisar, Herre.
(Ps 94:12)
 
Jag vill vandra med fullkomligt hjärta i mitt hus.
(Ps 101:2)
 
Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar.
(Ps 103:2)
 
Herre, min Gud, du är väldig och stor.
(Ps 104:1)
 
Jag älskar Herren, för han hör min röst.
(Ps 116:1)
 
Herren är med mig, jag är inte rädd.
(Ps 118:6)
 
Jag glömmer inte ditt ord.
(Ps 119:16)
 
Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning.
(Ps 119:18)
 
Jag berättade om mina vägar och du svarade mig.
(Ps 119:26)
 
Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv.
(Ps 119:50)
 
Jag är en vän till alla som fruktar dig.
(Ps 119:63)
 
Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord.
(119:67)
 
Du är god och gör det goda.
(Ps 119:68)
 
Dina händer har gjort mig och format mig.
(Ps 119:73)
 
Låt de fräcka få skämmas!
(Ps 119:78)
 
Hur få är inte din tjänares dagar!
(Ps 119:84)
 
Alla dina bud är sanning.
(Ps 119:86)
 
Jag är din, fräls mig.
(Ps 119:94)
 
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
(Ps 119:105)
 
När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor.
(Ps 119:130)
 
Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud.
(Ps 119:176)
 
Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
(Ps 121:2)
 
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
(Ps 130:1)
 
Du förstår mina tankar fjärran ifrån.
(Ps 139:2)
 
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
(Ps 139:5)
 
Jag tackar dig att jag är så underbart skapad.
(Ps 139:14)
 
Dina ögon såg mig när jag var ett litet foster.
(Ps 139:16)
 
Se om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.
(Ps 139:24)
 
För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn.
(Ps 142:8)
 
Jag sträcker mina händer mot dig,
som törstig jord längtar min själ efter dig.
(Ps 143:6)
 
Låt din gode Ande leda mig på jämn mark.
(Ps 143:10)
 
Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid.
(Ps 145:15)
Tala, Herre. Din tjänare hör.
(1 Sam 3:9)
 
Från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig.
(1 Krön 29:14)
 
Du är Messias, den levande Gudens Son.
(Matt 16:16)
 
Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
(Matt 21:9)
 
Jag tror. Hjälp min otro!
(Mark 9:24)
 
Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!
(Mark 10:47)
 
Jag vill följa dig vart du än går.
(Luk 9:57)
 
Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.
(Luk 23:46)
 
Stanna kvar hos oss!
Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut.
(Luk 24:29)
Amen, kom, Herre Jesus!
(Upp 22:20)