Jesu namn och titlar
133 namn och titlar som speglar olika sidor av Jesu härlighet

Jesu liv och gärning
utifrån trosbekännelsen och Gamla testamentets profetior

Jesus i Gamla testamentet
89 profetior om Jesus samt deras uppfyllelse i Nya testamentet

Jesu liknelser
51 liknelser från de synoptiska evangelierna

Jesu underverk
40 olika under som skildras i de fyra evangelierna

 

"Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre..."
 
A och O
Upp 22:13
Allas Herre
Apg 10:36
Andlig klippa
1 Kor 10:4
Apostel och överstepräst
Hebr 3:1
                                                                
 
Barnet
Luk 2:40
Begynnelsen
Kol 1:18
Begynnelsen och änden
Upp 22:13
Brudgummen
Joh 3:29
 
 
Davids rotskott och ättling
Upp 22:16
Davids Son
Matt 21:9
Den Enfödde
Joh 1:18
Den förhärligade
Jak 2:1
Den förste och den siste
Upp 22:13
Den förstfödde
 
bland många bröder
Rom 8:29
Den förstfödde från de döda
Kol 1:18
Den gode herden
Joh 10:11
Den Helige och Sanne
Upp 3:7
Den himmelska människan
1 Kor 15:48
Den högste herden
1 Petr 5:4
Den Högstes Son
Luk 1:32
Den klara morgonstjärnan
Upp 22:16
Den levande Gudens Son
Matt 16:16
Den osynlige Gudens avbild
Kol 1:15
Den Rättfärdige
Apg 7:52
Den sanna vinstocken
Joh 15:1
Den sanne Guden
1 Joh 5:20
Den siste Adam
1 Kor 15:45
Den skönaste bland människors barn
Ps 45:3
 
 
Den Utvalde
Luk 23:35
Den Välsignades son
Mark 14:61
Den Älskade
Matt 3:17
Det eviga livet
1 Joh 5:20
Det nya förbundets medlare
Hebr 12:24
Det sanna ljuset
Joh 1:9
Det trovärdiga vittnet
Upp 1:5
Domare över levande och döda
Apg 10:42
 
 
Dörren
Joh 10:7
 
 
Evig Fader
Jes 9:6
 
 
Fridsfurste
Jes 9:6
Frälsare
Luk 2:11
Frälsningens horn
Luk 1:69
Förbundets ängel
Mal 3:1
Församlingens huvud
Ef 5:23
Försoningen för våra synder
1 Joh 2:2
Förstfödd före allt skapat
Kol 1:15
 
 
Guds avbild
2 Kor 4:4
Guds bröd
Joh 6:33
Guds enfödde Son
Joh 3:16
Guds Helige
Joh 6:69
Guds hemlighet
Kol 2:2
Guds kraft
1 Kor 1:24
Guds Lamm
Joh 1:29
Guds Messias
Luk 23:35
Guds Ord
Upp 19:13
Guds Son
Luk 1:35
Guds tjänare
Apg 3:13
Guds vishet
1 Kor 1:24
 
 
Han som kommer i Herrens namn
Ps 118:26
Han som har Davids nyckel
Upp 3:7
Han som har det skarpa svärdet
Upp 2:12
Han som har Guds sju andar
Upp 3:1
Han som har ögon som eldslågor
Upp 2:18
Han som håller de sju stjärnorna
Upp 2:1
Han som var död och har fått liv igen
Upp 2:8
Han som är Amen
Upp 3:14
Helig tjänare
Apg 4:27
Herden
Matt 26:31
Herrarnas Herre
Upp 19:16
Herre och Frälsare
2 Petr 1:11
Herre och Gud
Joh 20:28
Herren vår rättfärdighet
Jer 23:6
Herrens arm
Jes 53:1
Herrens Smorde
Luk 2:26
Hjälte
Ps 45:4
Huvudet
Ef 4:15
Härlighetens Herre
1 Kor 2:8
Härskaren över jordens kungar
Upp 1:5
Hörnstenen
Ps 118:22
Hövding och Frälsare
Apg 5:31
 
 
Immanuel
Jes 7:14
Isais rot
Jes 11:10
Israels konung
Joh 1:49
Israels tröst
Luk 2:25
 
 
Jag Är
Mark 14:62
Jesus från Nasaret
Matt 21:11
Jesus Kristus nasarén
Apg 3:6
Josefs son från Nasaret
Joh 1:45
Judarnas konung
Matt 27:37
 
 
Konungarnas Konung
Upp 19:16
Kvinnans avkomma
1 Mos 3:15
 
 
Lammet som blev slaktat
Upp 5:12
Lejonet av Juda stam
Upp 5:5
Livet
Joh 14:6
Livets bröd
Joh 6:35
Livets furste
Apg 3:15
Livets Ord
1 Joh 1:1
Ljus
Upp 21:23
Ljus för hednafolken
Jes 49:6
 
 
Marias son
Mark 6:3
Medlare mellan Gud och människor
1 Tim 2:5
Messias, den levande Gudens Son
Matt 16:16
Mäktig Gud
Jes 9:6
Människosonen
Matt 9:6
Mästare
Matt 23:8
 
 
Ordet
Joh 1:1
 
 
Profeten
Matt 21:11
Präst för evigt
Ps 110:4
 
 
Rabbi
Joh 1:38
Rådgivare
Jes 9:6
Rättfärdig tjänare
Jes 53:11
Rättfärdighetens sol
Mal 4:2
 
 
Sanningen
Joh 14:6
Smärtornas man
Jes 53:3
Snickaren
Mark 6:3
Snickarens son
Matt 13:55
Soluppgång från höjden
Luk 1:78
Stötesten
1 Petr 2:8
 
 
Telningen
Sak 3:8
Trofast och Sann
Upp 19:11
Trons upphovsman och fullkomnare
Hebr 12:2
 
 
Under
Jes 9:6
Upphovet till evig frälsning
Hebr 5:9
Upphovet till Guds skapelse
Upp 3:14
Uppståndelsen och livet
Joh 11:25
 
 
Vår store Gud och Frälsare
Tit 2:13
Våra själars herde och vårdare
1 Petr 2:25
Vårt hopp
1 Tim 1:1
Vårt påskalamm
1 Kor 5:7
Vägen
Joh 14:6
Världens Frälsare
Joh 4:42
Världens ljus
Joh 8:12
 
 
Överstepräst
Hebr 4:14

 

 
PROFETIA
 
FÖRUTSÄGELSE
UPPFYLLELSE
kvinnans avkomma
Abrahams son
offras som Isak
Isaks son
Jakobs son
upphöjd som Josef
av Juda stam
Jag Är
påskalammet
benen ej krossade
vatten ur klippan
tabernaklet
syndabocken
kopparormen
en profet som Mose
 
 
 
Davids son
på Davids tron
 
 
 
återlösaren lever
kungars motstånd
Guds Son
Messias vrede
Människosonen
uppstår från döden
hånad av folket
händer genomborrade
kläder utlottade
bland bröderna igen
hedningar omvänds
benen ej krossade
falska vittnen
omskriven i boken
förrådd av vän
Messias bröllop
himmelsfärden
hatad utan orsak
iver för Guds hus
galla och ättika
ber för fienderna
förrädaren ersatt
på Guds högra sida
präst som Melkisedek
förkastad hörnsten
ett horn åt David
 
 
 
Guds vishet
 
 
 
brudgummen
 
 
 
född av jungfru
tjänst i Galileen
född till evig kung
kraft och vishet
ska döda Antikrist
sökt av hednafolken
en dyrbar hörnsten
helar blinda och döva
Gud blir sedd
Herrens tjänare
alla knän ska böjas
Israels rättfärdighet
ljus för hednafolken
besegrar den starke
slagen och bespottad
förkastad
bär våra sjukdomar
dör för syndare
tyst inför domen
begravd hos rik
dör bland förbrytare
Återlösaren i Sion
smord med Anden
vredens vinpress
 
 
 
vår rättfärdighet
barnamord
det nya förbundet
 
 
 
herden
 
 
 
stenen som växte
Människosonen
kom efter 69 årsveckor
 
 
 
trolovad med Guds folk
flykten till Egypten
tre dagar i fiskens buk
född i Betlehem
stenen inför Josua
bygger templet
intåget i Jerusalem
såld för 30 silvermynt
krukmakaråkern
genomborrad
slagen, fåren skingras
budbäraren utsänd
renar templet
Elias återkomst
 
 
Matteus                  
Markus
Lukas
Saltet som miste sin sälta
Staden på berget
 
 
Ljuset under skäppan
Ögat och ljuset
 
Blind som leder en blind
 
 
Flisan och bjälken
 
Det heliga och hundarna
 
 
Fadern och de goda gåvorna
 
Den trånga porten
 
Trädet och frukten
 
De två husbyggarna
 
Lappen och manteln
Vinet och säckarna
Barnen på torget
 
De två skuldsatta männen
 
 
Såningsmannen
Säden som växer
 
 
Den barmhärtige samariten
 
 
Den påstridige vännen
 
 
Den rike dåren
 
 
Vetet och ogräset
 
 
Senapskornet
Surdegen
 
Skatten i åkern
 
 
Den dyrbara pärlan
 
 
Fisknoten
 
 
Fikonträdet som inte bar frukt
 
 
Bordsplatserna
 
 
Den stora måltiden
 
 
Tornbyggets kostnad
 
 
Kungens krigståg
 
 
Det återfunna fåret
 
Det återfunna myntet
 
 
Den återfunne sonen
 
 
Den ohederlige förvaltaren
 
 
Den rike mannen och Lasarus
 
 
Herren och tjänaren
 
 
Änkan och domaren
 
 
Farisén och publikanen
 
 
Den obarmhärtige tjänaren
 
 
De tio punden
 
 
Vingårdsarbetarnas lön
 
 
De två sönerna
 
 
De onda vingårdsarbetarna
Kungasonens bröllop
 
 
Fikonträdets utsprickning
De vakande tjänarna
Den trogne och den onde tjänaren
 
De tio jungfrurna
 
 
Talenterna
 
 
Fåren och getterna
 
 
 
 
 
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Gör vatten till vin
 
 
 
Befriar besatt i synagogan
 
 
Ger stor fiskfångst
 
 
 
Helar många i Galileen
 
 
Helar spetälsk
 
Helar officers tjänare
 
 
Helar kunglig tjänares son
 
 
 
Uppväcker änkas son
 
 
 
Helar Petrus svärmor
 
Helar många i Kapernaum
 
Stillar stormen
 
Befriar besatt bland gravar
 
Helar lam
 
Helar kvinna med blödningar
 
Uppväcker Jairus dotter
 
Helar två blinda
 
 
 
Helar stum och besatt
 
 
 
Helar man med förtvinad hand
 
Helar många vid Galileiska sjön
 
 
Helar blind och stum
 
 
Helar sjuk vid Betesda
 
 
 
Mättar fem tusen
Går på vattnet
 
Helar många vid Gennesaret
 
 
Helar kananeisk kvinnas dotter
 
 
Helar dövstum
 
 
 
Helar många på berget i Galileen
 
 
 
Mättar fyra tusen
 
 
Helar blind i Betsaida
 
 
 
Helar blindfödd
 
 
 
Befriar besatt pojke
 
Visar på mynt i fiskmun
 
 
 
Helar krokryggig kvinna
 
 
 
Helar man med vatten i kroppen
 
 
 
Helar tio spetälska
 
 
 
Helar blinda utanför Jeriko
 
Uppväcker Lasarus
 
 
 
Får fikonträd att vissna
 
 
Helar avhugget öra
 
 
 
Ger andra fiskfångst